top of page

Juniper IP Consultancy Kişisel Veriler Politikası

Juniper IP Consultancy Kişisel Veriler Politikası

 

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

KVKK uyarınca Firmamız ile paylaştığınız kimlik, iletişim ve yerleşim yeri, çalıştığınız kurum, iş ünvanı ve ülke bilgileri, etkinlikler sırasında çekilen fotoğraflar ve kamera kayıtları kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenmekte olan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ile internet sitemizdeki bülten hizmetinden faydalanmak üzere fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet alanlarındaki güncel gelişmelerden, mevzuat değişikliklerine ilişkin duyurularımızdan ve anılan alanlardaki gerçekleşecek etkinliklerden sizi haberdar etmek için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; başta Firmamızın internet sitesi altyapısını sağlayan Wix.com Ltd. olmak üzere, sunulan hizmetler ile ilgili faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

 

Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz kanun ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Firmamız internet sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, kartvizit vermek, teklif vermek gibi amaçlarla özgeçmiş (cv) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden fiziki, yazılı veya elektronik ortamdan alınmak suretiyle işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müvekkillerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya internet sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını yukarıda anılan madde uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle; yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Grand Pera, İstiklal Caddesi 56/58 Kat:3 Apartman:5 Taksim, Beyoglu, Istanbul, 34435, Türkiye adresinde bulunan Juniper IP Consultancy, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Kişisel veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilme imkanına sahiptirler:

 

Telefon: (+90) 850 309 57 15

Faks: (+90) 850 522 34 03

E-mail: info@juniper-ip.com

bottom of page